PRIVACYVERKLARING VOOR FUJIFILM Healthcare Europe

Datum van uitgave: 1 juli 2021

1. Websites en Verantwoordelijken van de Websites To top

1.1. De FUJIFILM-bedrijvengroep exploiteert websites in meerdere landen. De gemeenschappelijke voor de verwerking verantwoordelijken van alle websites zijn (i) FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG, Sumpfstrasse 13, CH - 6312 Steinhausen, Switzerland, e-mail cdp_hce@fujifilm.com en (ii) het respectievelijke bedrijf in het land zoals hieronder aangegeven. Wanneer er geen gemeenschappelijke verantwoordelijke is aangegeven, dan is FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG de verantwoordelijke:

WebsiteGemeenschappelijke verantwoordelijke
www.fujifilm.com/hce-
www.fujifilm.com/hcge FUJIFILM Healthcare Deutschland GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 3
DE - 65205 Wiesbaden
Duitsland
www.fujifilm.com/hcgeFUJIFILM Healthcare Österreich GesmbH
Industriezentrum Nö-Süd
Strasse 2a, Objekt M 39/2
AT - 2351 Wiener Neudorf
Oostenrijk
www.fujifilm.com/hcge-
www.fujifilm.com/hcfrFUJIFILM Healthcare France S.A.S.
39, avenue Urbain Le Verrier
FR - 69800 St-Priest
Frankrijk
www.fujifilm.com/hcukFUJIFILM Healthcare UK Ltd
1 Davy Close
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough
UK - Northamptonshire NN8 6XX
Verenigd Koninkrijk
www.fujifilm.com/hcesFUJIFILM Healthcare España SL
Manoteras, 22 - 2a
Locales 70 y 87, off. 87
ES - 28050 Madrid
Spanje
www.fujifilm.com/hcnlFUJIFILM Healthcare Nederland B.V.
Edisonstraat 1a
NL - 2811 EM Reeuwijk
Nederland
www.fujifilm.com/hcbeFUJIFILM Healthcare Belgium N.V.
Mechelen Noord II
Wayenborgstraat 8
BE - 2800 Mechelen
België
www.fujifilm.com/hcitFUJIFILM Healthcare Italia S.p.A
Via Lomellina 27a
I-20090 Buccinasco (MI)
Italië
spp.ffhc-eu.com-
extra.ffhc-eu.com    -
fts.ffhc-eu.com-

 

1.2. De hierboven genoemde FUJIFILM-bedrijven en hun gelieerden worden individueel en tezamen “HCE” genoemd. Bij twijfel verwijst de term “HCE” of “wij” of “ons” naar de verantwoordelijke of gezamenlijk verantwoordelijke van de Website die u bezoekt.

1.3. Deze Privacyverklaring is tevens van toepassing op alle HCE-merkpagina’s op platforms van derden (zoals Facebook) en alle mobiele applicaties van HCE (de bovengenoemde website, mobiele applicaties van HCE en alle HCE-merkpagina’s op platforms van derden worden hierna individueel en tezamen “Websites” genoemd). De verklaring is ook van toepassing indien u naar deze website bent verwezen nadat u akkoord ging dat HCE uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde mag verwerken.

1.4. U heeft een juridische relatie met de verantwoordelijke HCE-entiteit, respectievelijk de gezamenlijk verantwoordelijke van de Website die u bezoekt en/of middels welke u contact met ons opneemt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

To top

2. Onderwerp van de Privacyverklaring To top

Deze Privacyverklaring, inclusief alle privacytermen die daarin vervat zijn, ieder zoals aangepast van tijd tot tijd (“Privacyverklaring”), samen met het Cookiebeleid, vormen de basis waarop alle gegevens door ons worden verwerkt, inclusief persoonsgegevens, en die wij van u verzamelen of die u als internetgebruiker, potentiële klant, klant, partner, functionaris, distributeur, leverancier, bezoeker van onze bedrijfsterreinen, deelnemer aan of trainer van trainingen die door ons worden aangeboden, deelnemer aan een seminar of webinar die door ons wordt aangeboden, of een bezoeker aan een van onze kramen/booths op een congres of educatief evenement (virtueel of fysiek). De Privacyverklaring naar onze medewerkers is onderworpen aan hun arbeidsovereenkomst. Een kandidaat voor een potentieel dienstverband met ons dient gebruik te maken van onze e-recruitment-tool, die is onderworpen aan een afzonderlijke Privacyverklaring.

To top

3. Team gegevensbescherming en toezichthoudende autoriteiten To top

3.1. Onze functionaris voor gegevensbescherming/het team gegevensbescherming kan per post of via e-mail worden bereikt op privacyoffice_eu@fujifilm.com

3.2. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Hiertoe kunt u met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats of de plaats van de vermeende inbreuk. Een lijst van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl. Voor Zwitserland kunt u contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner: https://www.edoeb.admin.ch. Voor het Verenigd Koninkrijk kunt u contact opnemen met het Information Commissioner's Office (ICO): https://ico.org.uk.

To top

4. Onze gegevensprincipes To top

4.1. Wij verbinden ons ertoe dat alle gegevens die wij ontvangen en/of verzamelen van u worden verwerkt in overeenstemming met de toepasbare wetgeving en enkel voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring of zoals elders uitdrukkelijk aan u medegedeeld (zoals in de voorwaarden van de mobiele applicatie).

4.2. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt vrijwillig. U kunt echter geen diensten van ons ontvangen of producten van ons kopen zonder ons bepaalde gegevens te verstrekken.

4.3. Onze database met daarin uw persoonsgegevens zullen wij niet toevertrouwen aan derden, verkopen, verhuren, onder licentie geven, overdragen enz. behalve zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 

To top

5. Wettige verwerking van uw gegevens To top

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verzamelen en gebruiken zonder uw toestemming, behalve wanneer wij uw gegevens wettig mogen verzamelen en gebruiken op basis van (één van) het volgende:

 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of om op uw verzoek stappen te nemen voordat u een overeenkomst aangaat;
 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een legitiem belang van ons of van een derde, wanneer uw rechten of belangen niet prevaleren over dergelijk legitiem belang;
 • in bepaalde gevallen, ter bescherming van uw vitale belangen of die van anderen (zoals bij een gevaar op dreigend nadeel);
 • in bepaalde gevallen, wanneer nodig in het algemeen belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel of om rechtsvorderingen uit te oefenen of hiertegen te beschermen.
To top

6. Uw gegevens die wij mogen verzamelen of verwerken To top

6.1 Wij mogen de volgende algemene gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, ongeacht het communicatiemiddel, en met name de naam/achternaam en contactgegevens;
 • informatie die u ons verstrekt wanneer u een van onze contactformulieren of andere formulieren invult op onze Website, met name de naam/achternaam en contactgegevens;
 • gegevens die u verstrekt tijdens een verkoop- of aankoop- of dienstproces, met name de naam/achternaam, contactgegevens, factureringsadres, leveringsadres;
 • informatie die u ons verstrekt in de context van het aangaan en/of uitvoeren van een overeenkomst met ons, met name, naast het bovenstaande, de contactpersoon van uw bedrijf, vlaggen voor de beveiliging van handelscontrole, loonadministratie;
 • informatie die u ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een evenement, congres, training of een wedstrijd of promotie die wordt gesponsord of georganiseerd door ons of een van onze gelieerden;
 • informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor of aanwezig bent op een symposium of evenement dat door ons of een van onze gelieerden is georganiseerd of gepromoot;
 • informatie die u ons verstrekt wanneer u besluit deel te nemen aan onze enqûetes en deze in te vullen;
 • informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft in ons gastenboek;
 • informatie die wij ontvangen van derden in verband met onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld van organisatoren van congressen;
 • informatie die wij ontvangen doordat u gebruik maakt van onze Website.

6.2. Andere gegevens (speciale categorieën van persoonsgegevens): Naast de bovengenoemde gegevens, mogen wij ook andere gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring of zoals hieronder benoemd:

 • betalingsgegevens (bankinformatie, bankpas- en creditcardinformatie) die u ons verstrekt voor een betaling; 
 • patiëntengegevens, in het onwaarschijnlijke geval dat onze klant (bijv. arts, ziekenhuis) de patiëntengegevens niet heeft verwijderd wanneer wij het product ondersteunen en onderhouden.
To top

7. Het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken To top

7.1. Behoudens de voorwaarden voor wettige verwerking zoals beschreven in deze Privacyverklaring, mogen wij uw bovengenoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden.

a) Op basis van verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst of hieraan voorafgaand:

 • Het uitvoeren van onze verplichtingen voortkomend uit een tussen u en ons gesloten overeenkomst;
 • Contactgegevens voor zakelijke onderhandelingen, vergaderingen en communicatie met een klant of leverancier;
 • Het aanbieden aan u van transacties, producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Levering van diensten na de verkoop voor producten en het sturen van informatie over evenementen en nieuwe producten;
 • Maatregelen voor het beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen en het voldoen van algemene zorgplichten, inclusief het beheer en toezicht op gelieerde bedrijven (bijv. door het moederbedrijf);
 • Het ondersteunen en onderhouden van onze producten binnen het kader van het contract, waarbij onze klant (bijv. arts, ziekenhuis) ervoor dient te zorgen dat wij geen toegang hebben tot patiëntgegevens;
 • Het beantwoorden van verscheidene vragen van huidige, potentiële of voormalige klanten of leveranciers;
 • Zorgen dat de inhoud op onze Website op de meeste effectieve manier aan u wordt getoond;
 • De toekomstige aankoopervaring voor u personaliseren;
 • Marketinganalyse en statistisch onderzoek over uw websitebezoek voor de interne behoeften van HCE;
 • Het leveren van producten of diensten die u bij ons heeft aangevraagd;
 • Het sturen van meldingen, zoals m.b.t. veranderingen in onze algemene voorwaarden;
 • Het waarborgen van de goede kwaliteit van de klantenservice;
 • Het vastleggen van alle door u gegeven toestemmingen;
 • Het beschermen van onze rechten en rechtsvorderingen.

b) Op basis van legitiem belang van de verantwoordelijke of een derde:

 • Statistische evaluaties voor de bedrijfsleiding, kostenregistratie en -beheer, verslaggeving, interne en externe communicatie, crisisbeheer, boekhouding en belastingaanslag van de operationele prestaties, risicobeheer;
 • Het waarborgen van de ICT-beveiliging (waaronder systeem- en plausabiliteitstoetsen) en algemene beveiliging, waaronder de beveiliging van gebouwen en faciliteiten, het behouden en uitoefenen van huisrechten (bijv. door toegangsbeheer); de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens garanderen, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten; controle door toezichthoudende instanties of controleorganen (bijv. auditing);
 • Ontwikkeling van diensten en producten, alsmede van bestaande systemen en processen;
 • Openbaarmaking van persoonsgegevens binnen het kader van een due diligence naar verkooponderhandelingen tussen bedrijven;
 • Vergelijking met Europese en internationale antiterroristische of exportcontrolelijsten voor zover dit voorbij de juridische verplichtingen gaat;
 • Verbetering van onze gegevens, waaronder door gebruik van of onderzoek naar openbaar beschikbare gegevens of acquisitie van openbaar beschikbare gegevens van derden;
 • Statistische evaluaties of marktanalyses en benchmarking;
 • Uitoefenen van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een contractuele relatie;
 • Beperkte opslag van gegevens indien verwijdering niet mogelijk is of alleen mogelijk is met disproportionele inzet door het speciale soort opslag;
 • Ontwikkeling van scoresystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
 • Preventie van en onderzoek naar strafbare feiten, indien niet exclusief voor het voldoen aan juridische verplichtingen;
 • Het monitoren of opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden;
 • Het behouden en onderhouden van certificatie (bijv. ISO-certificatie) van een privaatrechtelijke of officiële aard;
 • Het veiligstellen en uitoefenen van eigendomsrechten door de geschikte maatregelen te treffen, alsmede door videobewaking ter bescherming van onze klanten en medewerkers en om bewijs vast te leggen in het geval van een strafbaar feit en de voorkoming hiervan.

c) Op basis van uw toestemming:

Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden voor bepaalde doeleinden met uw toestemming. Hierbij geldt dat u deze toestemming op ieder moment kan herroepen. Wij verwerken met name uw gegevens op basis van uw toestemming in de volgende contexten:

 • Om u van informatie te voorzien die u bij ons aanvraagt;
 • Adverteren of markt- en opinieonderzoek, zolang u geen bezwaar heeft gemaakt voor het gebruik van uw gegevens;

Uw persoonsgegevens delen met FUJIFILM-bedrijven of FUJIFILM-distributeurs in uw land van vestiging en met FUJIFILM Healthcare Corporation in Japan, dat uw persoonsgegevens ook mag delen met FUJIFILM-bedrijven of -distributeurs in uw land van vestiging.
Het herroepen van toestemming is in beginsel alleen van toepassing op de toekomst. Verwerking die heeft plaatsgevonden voor de herroeping blijft onaangetast en wettig.

d) Voor de uitvoering van een wettelijke plicht, zoals:

 • De verificatie van identiteit en leeftijd;
 • De preventie van fraude en witwaspraktijken;
 • De naleving met Europese en internationale exportcontrolelijsten;
 • Het uitvoeren van controle binnen het belastingrecht en van rapportageverplichtingen;
 • De archivering van gegevens voor gegevensbescherming- en gegevensbeveiligingsdoeleinden, alsmede de verificatie door de belastingdienst en andere autoriteiten;
 • Voor het verkrijgen van bewijs, vervolging of afdwinging van civielrechtelijke vorderingen.
To top

8. Oorsprong van gegevens die u niet heeft verstrekt Naar boven To top

Voor zover vereist voor de distributie en verkoop van onze producten en de levering van onze diensten of onze bedrijfsvoering, verwerken wij persoonsgegevens die we hebben ontvangen van andere bedrijven of derden (bijv. kredietagentschappen, adresuitgevers) zoals toegestaan. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we legitiem hebben verzameld, ontvangen of verworven uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals telefoonboeken, handels- en verenigingsregisters, registratieregisters, schuldenaarsregisters, landregisters, de pers, het internet en andere media).

To top

9. IP-adres en andere parameters die uw Webbrowser verstrekt To top

9.1. Wanneer u onze Website bezoekt, wordt bepaalde informatie tijdelijk opgeslagen in een logbestand op de server. Deze informatie wordt automatisch verstrekt door de browser van het apparaat dat u gebruikt om onze Website te bezoeken. Dit kan met name gaan om onder andere de volgende informatie:

 • IP-adres;
 • Details over uw bezoeken, waaronder bijvoorbeeld de datum en het tijdstip van uw bezoek;
 • Naam en URL van het bronbestand waar u toegang tot krijgt;
 • Website waarvandaan u onze Website bezoekt (referrer URL);
 • Browsertype en -versie en andere informatie die uw browser verstrekt (zoals het besturingssysteem van uw apparaat, de naam van uw internetprovider, geografische oorsprong, taalinstellingen, enz.)

9.2. Dergelijke informatie mogen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Systeembeheer, -beveiliging en -stabiliteit;
 • Statistieken (bijv. verslagen op basis van geaggregeerde informatie, zoals statistische gegevens over bezoekersgedrag en -patronen tijdens het browsen);
 • Andere administratieve doeleinden; en/of
 • Fraudebescherming en andere veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld als het gedrag op of de toegang tot onze Website door u of vanaf uw apparaat het belang van HCE of derden waarmee HCE samenwerkt, schaadt of als het deze schade toebrengt.
To top

10. Cookies en Website Analytics To top

Wij gebruiken cookies (sessiecookies en permanente cookies) en instrumenten voor het analyseren van onze website. Deze zijn onderhevig aan ons aanvullende Cookiebeleid.

To top

11. Nieuwsbrieven, berichten en meldingen To top

11.1. Wanneer u ons persoonsgegevens en/of contactgegevens aanbiedt (via onze Website of op een evenement of congres), dan geeft u toestemming dat wij u nieuwsbrieven, berichten en andere meldingen mogen toesturen via de post, e-mail, SMS-berichten, pushmeldingen of via de telefoon (behoudens uw recht om te weigeren of uw toestemming te herroepen in overeenstemming met de relevante sectie hieronder). Dergelijke communicaties worden onder andere verzonden met of zonder menselijke tussenkomst, met als doeleinde de rechtstreekse marketing of promotie van vergelijkbare producten of diensten van HCE.

11.2. We behouden ons het recht voor (i) om te kiezen wie we nieuwsbrieven, berichten en/of meldingen sturen en (ii) om in onze databases van (potentiële) klanten eenieder te verwijderen als geadresseerde van nieuwsbrieven, berichten en/of meldingen, zelfs als de geadresseerde toestemming heeft gegeven dergelijke communicaties te ontvangen; zowel (i) als (ii) geschieden zonder verdere verbintenis namens HCE en zonder nadere berichtgeving.

To top

12. Profilering To top

We kunnen delen van uw gegevens verwerken met het oog op de evaluatie van bepaalde persoonsaspecten (profileren). Om u te kunnen voorzien van gerichte informatie en advies voor producten, kunnen wij gebruikmaken van evaluatie-instrumenten.  Deze instrumenten maken vraaggerichte productdesign, communicatie en promotie mogelijk, waaronder markt- en opinieonderzoek. Deze procedures kunnen ook worden gebruikt om uw solvabiliteit en kredietwaardigheid te beoordelen en om witwassen en fraude tegen te gaan.

To top

13. Locatie van gegevensopslag en -verwerking To top

13.1. De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden verwerkt in, overgedragen aan, en/of opgeslagen op een locatie binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), de Europese Unie (“EU”) of Zwitserland.

13.2. De gegevens die we van u verzamelen kunnen ook worden verwerkt in, overgedragen aan en opgeslagen worden op een locatie buiten de EER, EU en Zwitserland, mits wij alle stappen hebben genomen zoals vereist door de toepasbare wetgeving met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland, bijv. naar Japan, waar FUJIFILM Healthcare Corporation is gevestigd. In ieder geval waarborgen we dat er voldoende veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn zoals vereist door toepasbare wetgeving voordat we uw gegevens overdragen naar, bewaren in of vestigen in het buitenland.
 

To top

14. Vrijgave van uw gegevens en categorieën van ontvangers To top

14.1. De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden verwerkt door medewerkers die werken voor ons, voor de gelieerden uit de HCE-groep of door externe dienstverleners van ons of van onze gelieerden. Deze medewerkers kunnen betrokken zijn bij, onder andere, de exploitatie van de Website, de verkoop van producten, het verwerken van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens of de levering van ondersteunende diensten.

14.2. We kunnen uw persoonsgegevens kenbaar maken en/of overdragen aan onze gelieerden indien we de structuur veranderen waarop we u diensten leveren en indien de overdracht of bekendmaking van uw gegevens noodzakelijk is om u diensten te kunnen (blijven) bieden. Onder onze gelieerden valt ieder lid van de HCE-groep van bedrijven, alsmede onze directe, indirecte en uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

14.3. We kunnen uw gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners (i) om onze verplichtingen jegens u uit te voeren, bijvoorbeeld om de bestelde producten middels een koerier te leveren, voor het versturen van post, e-mail, SMS-berichten of pushmeldingen, of aan externe dienstverleners (ii) die diensten leveren aan ons of onze gelieerden, zoals data-analyse, marketingondersteuning, advertentiediensten, vertalingen, betalingsverwerking, logistiek of klantenservice, consulting, audits of juridische diensten, of in het algemeen in verband met de doeleinden beschreven onder “Het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken”. Deze bekendmaking is toegestaan mits de derden de toegang tot de gegevens vereisen voor het uitvoeren van hun diensten. De derden mogen de gegevens voor geen ander doeleinde gebruiken, met name niet voor hun eigen interne bedrijfsdoeleinden. De derden moeten gepaste veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.

14.4. Indien u ons rechtstreeks uw betalingsgegevens aanbiedt (waaronder uw bankrekening bij het retourneren van een product), dan zullen wij deze bekendmaken aan een externe betalingsdienstverlener voor zover dit vereist is voor de terugstorting of betaling aan u.

14.5. De uitgever van uw bankpas, creditcard of betaalpas en een externe betalingsdienstverlener kunnen toegang krijgen tot gegevens of documenten die behoren bij uw bestelling of koopovereenkomst, of deze inzien.

14.6. Wij kunnen uw gegevens verder bekendmaken aan derden en onderhevig aan de bepalingen van de toepasbare wetgeving:

 • In het geval dat wij een bedrijf of activa kopen of verkopen – in dit geval mogen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële (ver)koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • Indien de verantwoordelijke van de website of wezenlijk al haar activa worden verworven door een derde, in welk geval de persoonsgegevens van haar klanten tot de overgedragen activa behoren;
 • Indien we verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of delen om te voldoen aan een juridische, wettelijke of rechterlijke verplichting;
 • Om onze Privacyverklaring, Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ons, onze klanten of anderen, waaronder incassodiensten, te beschermen; of
 • Zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring.
To top

15. Uw rechten To top

15.1. De rechten van de betrokken personen zijn onderhevig aan de toepasbare nationale en internationale wetgeving. Afhankelijk van de toepasbare wetgeving kunnen de betrokken personen de volgende rechten uitoefenen:

a) het opvragen van transparante informatie over uw persoonsgegevens die wij verwerken. Met name informatie overeenkomstig art. 15 AVG of art. 8 van de Zwitserse Wet Gegevensbescherming (DPA (CH)), welke kan bestaan uit:

 • onze bevestiging of uw persoonsgegevens worden verwerkt of niet;
 • het doeleinde van en rechtvaardiging voor de verwerking;
 • de categorie van persoonsgegevens;
 • de categorieën ontvangers aan welke uw gegevens zijn of worden vrijgegeven;
 • de beoogde bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op correctie, annulering, beperking van verwerking of bezwaar;
 • het bestaan van een recht op beroep;
 • de oorsprong van uw gegevens, voor zover deze niet door ons zijn verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering en, waar toepasselijk, inhoudelijke informatie over de details hiervan. Op het moment maken we geen gebruik van puur geautomatiseerde besluitvormingsprocedures. Indien we echter in de toekomst besluiten dergelijke procedures te gebruiken in voorkomende gevallen, dan zullen we u hiervan los informeren, mits wettelijk voorgeschreven;
 • het recht om informatie op te vragen over waar wij uw persoonsgegevens hebben verkregen ter verwerking.

b) het eisen van onmiddellijke verbetering van incorrecte of incomplete door ons bewaarde persoonsgegevens (art. 16 AVG, art. 5 par. 2 DPA (CH)).

c) het eisen van verwijdering van uw persoonsgegevens die wij bewaren, tenzij de verwerking (art. 17 AVG, art, 15 DPA (CH)):

 • noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • is gebaseerd op andere juridische gronden dan toestemming en/of wettig wordt verwerkt;
 • is gebaseerd op een dominant privébelang en dergelijke dominantie kan worden aangetoond voor de gegevens in kwestie;
 • onderwerp is van een wettelijke bewaarplicht of wettelijke naleving.

d) het eisen van beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens (i) indien u de juistheid van de gegevens betwist, (ii) indien de verwerking onwettig is, maar u tegen het wissen van de gegevens bent en in plaats daarvan vraagt om beperking, (iii) indien wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u het nodig heeft voor het vaststellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen rechtsvorderingen of (iv) indien u een bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking volgens art. 21 AVG (art. 18 AVG, art. 15 DPA).

e) het ontvangen van uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, geactualiseerd en machineleesbaar formaat of de overdracht aan te vragen naar een andere verantwoordelijke partij (Art. 20 AVG).

f) het herroepen van uw instemming met deze Privacyverklaring en/of om uitschrijving en verwijdering uit onze Website (in het geval van een RSS-feed) aan te vragen of om u af te melden van onze nieuwsbrief. Dergelijke herroeping van instemming laat onverlet de bestaande transacties tussen ons, alsmede de verwerkingsactiviteiten die niet aan uw toestemming onderhevig waren, oftewel die plaats vonden voor ons heersende legitieme belang voor het verwerken van uw gegevens.

g) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, op ieder moment, wanneer de verwerking plaatsvindt voor een in het algemeen belang uitgevoerde taak (art. 6, onder e, AVG) of op basis van een legitiem belang van de verantwoordelijke of een derde (Art. 6, onder f, AVG), indien dit door omstandigheden voortkomt uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering. Indien u bezwaar maakt, dan stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende redenen geven voor de bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient ter vaststelling van, uitvoering van of verdediging tegen rechtsvorderingen (Art. 21 AVG).

h) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op ieder moment, voor directe marketingdoeleinden; u heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verwant is aan dergelijke directe reclame.

15.2 Wanneer u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u uw aanvraag schriftelijk (e-mail of een brief met handtekening en datum) of in vrije vorm sturen naar de Klantenservice op het adres dat staat vermeld op onze Website.

To top

16. Gegevensbewaring To top

Gegevens worden voor de volgende termijnen bewaart:

 • Gegevens verwerkt op wettelijke gronden: voor de termijn van de verplichte wettelijke bewaringstermijn;
 • Gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst: voor de termijn van de contractuele relatie en ten hoogste voor tien jaar volgende op de beëindiging van de contractuele relatie, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt;
 • Gegevens verwerkt ter bescherming van ons legitiem belang: tot ten hoogste tien jaar na de beëindiging van een juridische relatie, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt;
 • Sollicitatiedocumenten, indien er geen arbeidscontract is overeengekomen, worden verwijderd en/of vernietigd zes maanden na de start van de succesvolle kandidaat;
 • Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn en waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt, worden vernietigd nadat het doeleinde en de legitimatie ongeldig worden;
 • We bewaren nooit patiëntgegevens.
To top

17. Gegevensbeveiliging To top

17.1. We verbinden ons ertoe geschikte technische en organisatorische maatregelen toe te passen voor de veiligheid van uw gegevens en om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van deze Privacyverklaring en alle vereisten van de toepasbare wetgeving.

17.2. Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we geen garantie bieden voor de veiligheid van de gegevens die u naar en van onze Website verstuurd; iedere overdracht is voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken wij strenge procedures en beveiligingsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

17.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die u oploopt die redelijkerwijs buiten onze macht valt, waaronder storingen die de veiligheid in gevaar brengen van de servers waarop de database met persoonsgegevens wordt bewaard.

17.4. Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u deze heeft gekozen) die u toegang geeft tot bepaalde delen van onze Website, dan bent u verplicht tot geheimhouding van dit wachtwoord. We vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen. U draagt (alleen en exclusief) de volledige verantwoordelijkheid voor het delen van uw gegevens met derden. Gebruik een complex wachtwoord en update deze regelmatig.

To top

18. Misbruik van persoonsgegevens To top

Wij zijn niet verantwoordelijk indien u wordt misleid door een ongeautoriseerde derde die zich voordoet als vertegenwoordiger van HCE. Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen indien u dergelijk gedrag van een derde observeert.

To top

19. Keuze van jurisdictie en toepasselijk recht (inclusief autoriteiten gegevensbescherming) To top

Deze Privacyverklaring en alle kwesties die voortkomen uit of verband houden met deze voorwaarden zijn onderhevig aan de wet van het land van de verantwoordelijke, zoals uiteengezet in sectie 3 hierboven. De rechtbanken van datzelfde land zullen de exclusieve jurisdictie hebben voor het beslechten van geschillen die voortkomen uit of in verband met deze Privacyverklaring. Sectie 3 beschrijft tevens de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming.

To top
Hello! We're happy that you want to talk! Let us know some details and we'll get in touch.

Dit is een reCAPTCHA.
Zie ons cookiebeleid voor meer informatie
.

Meer informatie en reCAPTCHA laden
let's talk

Dit is een geïntegreerde Google reCAPTCHA. Door op 'Accepteren' te klikken, laadt u de reCAPTCHA en accepteert u de overeenkomst tot gegevensverwerking van Google. Er wordt een externe cookie ingesteld en er kunnen persoonlijke gegevens naar Google worden overgedragen. De overeenkomst is gedurende uw volledige verblijf op hce.fujifilm.com geldig.

Accepteren
Annuleren