Gebruiksvoorwaarden

Copyright in de publiceerde documenten op deze server van FUJIFILM is eigendom van FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG.

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG machtigt u de documenten te kopiëren voor niet-commercieel gebruik alleen binnen uw organisatie, mits elke kopie de hierboven genoemde copyrightmelding bevat. Aan niets in deze gebruiksvoorwaarden kan enigerlei licentie of recht worden ontleend op basis van enigerlei copyright, octrooi, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van FUJIFILM Corporation of diens gelieerden.

Deze publicatie kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. DEZE DOCUMENTEN WORDEN 'AS IS' GELEVERD ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN WELKE SOORT DAN OOK VAN ENIGERLEI DERDE PARTIJ. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL FUJIFILM HEALTHCARE EUROPE HOLDING AG AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI IMMATERIËLE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGERLEI SCHADE UIT HOOFDE VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF ONTSTAAT DOOR GEBRUIK VAN DE DOCUMENTEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN. Deze documenten kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

Hello! We're happy that you want to talk! Let us know some details and we'll get in touch.

Dit is een reCAPTCHA.
Zie ons cookiebeleid voor meer informatie
.

Meer informatie en reCAPTCHA laden
let's talk

Dit is een geïntegreerde Google reCAPTCHA. Door op 'Accepteren' te klikken, laadt u de reCAPTCHA en accepteert u de overeenkomst tot gegevensverwerking van Google. Er wordt een externe cookie ingesteld en er kunnen persoonlijke gegevens naar Google worden overgedragen. De overeenkomst is gedurende uw volledige verblijf op hce.fujifilm.com geldig.

Accepteren
Annuleren